06

Dnes sa modlím za plnosť pre moju myseľ, dušu a telo.

3 Jánov list 1,2 – „Milovaný, modlím sa, aby sa ti vo všetkom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši.“

Plnosť - dokonale dobrý stav na tele, duši (myseľ, vôľa a emócie) a ducha. Toto bol Boži originálny plán pre človeka. Plnosť je, keď nás Boh premenia na to kým nás stvoril a s akým zámerom nás stvoril.

Dnes sa zjednocujeme vo viere v uzdravenie a plnosť v každej oblasti nášho života.

Možno sú oblasti, ktorým čelíš vo svojej domácnosti, ktoré nie sú zacelené, alebo zdravé. Môže to byť zdravie tvojich financií, tvoje fyzické alebo emocionálne zdravie, čo zdravie tvojich blízkych.

Chceme ťa dnes povzbudiť . Boh pre teba má plnosť a chce ti ju dať. Chce plnosť pre tvoju domácnosť, pre tvoje deti a pre domácnosti nášho zboru.


Plnosť - je stav, keď sa úplne darí tvojmu telu, duši (mysli, vôli a emóciám) a duchu. Toto bol Boží originálny plán pre človeka. Plnosť je, keď nás Boh premieňa na stvorenie, ktoré On stvoril so zámerom.

Ako v Pavlovej modlitbe v Tesaloničanom, tak aj naša modlitba pre vás je z 1 list Tesaloničanom 5,23 - „A sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a pri príchode nášho Pána Ježiša Krista nech vášho ducha zachová neporušeného a dušu i telo bez úhony.“


Tiež sa modlíme podľa listu Filipanom 1,6 „Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša.“


Boh chce, aby sme chodili v našom spasení a slobode v každej oblasti nášho života a aby sme mali vieru v takúto plnosť.


Táto plnosť je tak dôležitá, že sám Ježiš zaplatil veľkú cenu za teba, aby si mohol žiť v zdraví a plnosti.

Izaiáš 53,4-5 – „Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.“

Matúš 8,17 – „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“


V toto veríme, v tomto čase nášho pôstu. Radikálne svedectvá uzdravenia. My môžeme mať vieru v Božiu schopnosť uzdraviť. On je veľký BOH. My môžeme povedať našim chorobám, našim diagnózam - BOH je silnejší ako vy!


Ježiš mal veľkú záľubu uzdravovať tých, čo dôverovali v Jeho moc, ľudí, ktorý boli otvorení a prijímali Jeho moc, aby mohol konať veľké veci. Priťahovalo to Jeho moc.


Matúš 9,28-29 – „Keď vstúpil do domu, slepci pristúpili k nemu a Ježiš sa ich spýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Odpovedali mu: „Áno, Pane.“ Nato sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane podľa vašej viery.““

Áno, Pane, bola ich odpoveď. Ježiš odpovedal, nech sa stane podľa tvojej viery a boli v momente uzdravení. Ježiš konal v súcite s nimi na základe ich viery v Neho.

Keď povieme: „Ježiš, verím, že ma môžeš uzdraviť“ - komunikujeme jazykom viery, ktorý sa mu páči. Je to akoby si mohol priamo počuť Ježiša povedať: „Áno, na toto som čakal, že povieš. Je pre mňa dôležité počuť, že mi naozaj dôveruješ a veríš, že to môžem urobiť!“


Kedykoľvek Ježiš uzdravil, vidíme v tom aj jeho srdce. Ľudia chodili za Ježišom pre uzdravenie, lebo vedeli že v Ňom nájdu niekoho, kto bude rozumieť ich bolesti, ich frustrácii, ich smútku, ich chaosu. Ich uzdravenie vyvieralo z ich osobného stretnutia so starostlivou a milujúcou osobou. 

Ježiš zahŕňal v sebe pre nich súcit, záujem aj moc. 

Boh chce, aby si vedel, že on je aj schopný aj ochotný uzdraviť teba aj tvojich milovaných.


__


Večera Pánova: Ak veríš dnes v uzdravenie a plnosť, povzbudzujeme ťa, aby si si teraz oddelil čas a mal účasť na Večeri Pánovej. Pamätaj si, Ježišove telo bolo zlomené na kríži, aby to tvoje mohlo byť uzdravené a zacelené.