Zisti kto sme

Poslaniev čo verímehodnotyvíziavodcovstvo

Vystrojujeme ľudí pre život SKRZE vIERU V Ježiša Krista

Či si bol povolaný do vzdelávania, zdravotníctva, biznisu, umenia, médií, vlády, rodiny alebo cirkvi, chceme ťa vystrojiť k šíreniu Božieho kráľovstva vo svete okolo teba.

EQUIPPERS SVK (Apoštolská cirkev na Slovensku zbor Nitra) je cirkevným zborom Apoštolskej cirkvi, ktorý pôsobí v niekoľkých mestách na Slovensku. Na Slovensku sme súčasťou rodiny cirkevných zborov známej pod názvom Apoštolská cirkev na Slovensku (ACS). ACS patrí medzi letničné, charizmatické cirkvi, ktoré celosvetovo tvoria tzv. tretí prúd kresťanstva. Na Slovensku máme zbory v približne 50 mestách, od Senice až po Michalovce.

Zároveň sme súčasťou medzinárodnej rodiny zborov EQUIPPERS, ktorá je vzťahovou sieťou prepájajúcou spriatelené cirkevné zbory na všetkých kontinentoch. Máme vyše 40 zborov v 11 krajinách sveta. Pomáha nám byť súčasťou niečoho, čo nás presahuje, súčasťou vízie duchovného prebudenia v mestách po celom svete. Prvý zbor EQUIPPERS vyrástol na Novom Zélande, v malej krajine na opačnej strane sveta, odkiaľ sa táto rodina zborov postupne rozšírila do viacerých krajín.

Náš cirkevný zbor má teda dvojité požehnanie - výsadu historicky patriť v slovenskom kontexte do ACS a nadnárodne byť súčasťou EQUIPPERS. Veríme, že významná služba vychádza z významných vzťahov.

v čo veríme

01

Veríme, že je jediný skutočne živý Boh, ktorý večne existuje v jednote troch osôb: Otec, Syn a Duch Svätý.

02

Veríme v Božiu inšpiráciu a autoritu Svätého Písma.

03

Veríme v prvotnú dokonalosť stvorenia; v prirodzenú skazenosť ľudstva, ktorá prišla skrze pád; potrebu pokánia a obnovy milosťou a jedine cez vieru v Krista; a vo večné oddelenie od Boha pre tých, ktorí nečinia pokánie.

04

Veríme v počatie z panny, život bez hriechu, smrť ktorá priniesla vykúpenie, víťazné vzkriesenie, nanebovstúpenie a neprestajné prihováranie sa nášho Pána Ježiša Krista, Jeho druhý príchod a večnú vládu Kráľovstva.

05

Veríme v ospravedlnenie a posvätenie veriacich cez dokončené dielo Ježiša Krista, ich istotu, keď zostávajú v Ňom, a ich budúce vzkriesenie v neporušiteľnom tele. Veríme v ustanovenie krstu ponorením a Večere Pánovej.

06

Veríme v krst v Duchu Svätom pre veriacich s nadprirodzenými prejavmi a zmocnenie cirkvi pre svoju misiu vo svete. Veríme v dary Ducha Svätého pre budovanie cirkvi a pre službu svetu.

07

Veríme v Kristovo vodcovstvo cirkvi prostredníctvom povstávajúcej služby apoštolov, prorokov, evanjelistov, pastorov a učiteľov, pre jednotu, zrelosť a rast cirkvi.

08

Veríme v privilégium a zodpovednosť múdreho spravovania všetkého, čo nám Boh dáva, vrátane dávania desiatkov v lokálnej cirkvi.

09

Veríme, že manželstvo je ustanovené Bohom v Písme pre výhradné spojenie medzi jedným mužom a jednou ženou, pre ich vzájomnú pomoc a potešenie.

hodnoty

H

Honour

Úcta

Prejavujeme úctu Bohu, Božiemu slovu a jeden voči druhému.

E

Excel

TO NAJLEPŠIE

Dávame Bohu to najlepšie zo svojho času, talentov a prostriedkov.

A

Advance

NAPREDOVANIE

Ideme dopredu a učíme sa zo svojich chýb. Božie kráľovstvo najviac napreduje tým, že používame naše obdarovania v službe Bohu, nášmu mestu a jeden voči druhému.

R

Reach out

VYSTIERANIE SA

Sme pohostinní a priateľskí a cieľavedome sa vystierame k ľuďom, ktorí sú blízko nás a vzdialení Bohu.

T

TOGETHER

Spolu

Žijeme a užívame si život a službu #spolu. Nie sme v jednej miestnosti náhodne, ale sme zjednotení v spoločnej vízii milovať Boha a ľudí.

Vízia

100%

Vplyv

Chceme prinášať vplyv Božieho kráľovstva do celého mesta.

10%

Služba

Chceme zasahovať praktickou a duchovnou službou komunity v meste.

1%

Domov

Chceme vytvárať zdravý duchovný domov pre veriacich v meste.

Vodcovstvo

MIRO & MArta tÓth

Miro & Marta Tóth sú leadpastormi Equippers SVK a Equippers Budapest. Miro je zakladateľom a predsedom správnej rady biblickej školy Gateway College, vedie platformu pastorov a lídrov City Leader, je vo vedení Apoštolskej cirkvi na Slovensku (ACS) a Združenia evanjelikálnych cirkví. Absolvoval biblické štúdiá na Northpoint Bible College v USA a  evanjelikálnu teológiu (Mgr. , PhD.) na Univerzite Mateja Bela. Mal možnosť kázať na rôznych platformách vo vyše 20 krajinách sveta. Miluje ľudí, rád cestuje, často sníva a relaxuje hrou na klavír. Marta vedie v ACS národnú službu ženám a každoročne poriada konferenciu pre ženy Fiesta. Je vyhľadávaná pre službu poradenstva a prípravy k manželstvu. Miro a Marta majú troch synov, nevestu a vnuka.

Glóbalne Vodcovstvo

Pastor Sam and Kathy

SAM & KATHY MONK

Pastors Sam and Kathy Monk have been leading Equippers Church since the year 2000. Sam and Kathy are the visionary leaders of Equippers; and Sam is the National Movement Leader of ACTS Churches New Zealand. Together they personify vision, strength and faith to raise a passionate generation of Christ followers who will change their world . Their heart is to establish local Churches and see the Gospel of Jesus Christ preached throughout the world. Together they live in Auckland New Zealand with their three daughters.

Pastor Bruce and Helen Monk

BRUCE & HELEN MONK

Pastors Bruce and Helen Monk have raised a generation of leaders who are impacting nations for the cause of Jesus Christ. Having been the National Movement Leaders of ACTS Churches New Zealand, Bruce now leads ACTS Churches Europe as well as the Equippers Network International. Together Bruce and Helen minister all around the world with a desire to see a powerful move of the Holy Spirit.