18

Viera pre náš zbor

Matúš 16,18

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tej skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.”

 

Modlitba prorockého zasľúbenia:

Povedal si, že Ty postavíš svoju cirkev a ani pekelné brány ju nepremôžu. Každá prekážka a nedostatok, ktoré stoja v ceste službe evanjelia Ty odstrániš a uvrhneš  do mora. Táto práca bude v plnej miere finančne pokrytá. Tento dom je živnou pôdou pre evanjelistov a evanjelizáciu. Z Tvojho domu vyjde do Tvojej  žatvy viac robotníkov ako kedykoľvek predtým. Tvoj dom bude plný radosti, slobody a bude miestom, kde bude každý člen vystrojený a zmocnený slúžiť Ti vo svojom obdarovaní. Modlíme sa za našich pastorov a lídrov – za Tvoj štít ochrany okolo nich a ich rodín.“