11

Dnes sa modlím za múdrosť a za to, aby som počul Tvoj hlas, Bože.

Izaiáš 30,21

„a na vlastné uši budeš počuť za sebou slovo: „Toto je cesta, kráčajte po nej!“, hoci ty by si chcel ísť napravo alebo naľavo.“

 

Múdrosť = schopnosť mysle, ktorá mi umožňuje chápať život z Božej perspektívy.

 

Počuť = uchom vnímať to, čo sa ohlasuje v mojej prítomnosti, počuť Boží hlas, ktorý rodí vieru v mojom vnútri.

 

Ako pre veriaceho je skutočne dôležité, aby si práve teraz hľadal Boží hlas a aby si ho dokázali rozlíšiť.

 

V našich dňoch a v našom svete je veľa hluku, ale Boh chce, aby si sa k Nemu priblížil so srdcom, ktoré hovorí: „Hovor Pane“.

 

V Biblii čítame o mladom Samuelovi, ktorý býval v chráme a počul Boha volať jeho meno. Spočiatku si myslel, že je to Eli, kňaz, ale potom si uvedomil, že je to samotný Boh.

 

Aby si pochopil váhu tohto príbehu, musíš najprv pochopiť kontext. Izrael, Boží ľud, bol slabý, pretože sa odvracal od Boha. Všetci boli pohltení bojom o každodenné prežitie. Budúcnosť bola neistá. Viac bolo toho čoho sa mali báť, než toho, z čoho sa tešiť.

 

Kňaz Eli nechal svojich synov viesť Boží ľud, no tí boli chamtiví a žiadostiví. Kňazi, ktorí mali byť učiteľmi národa, vymenili Božiu radu za múdrosť človeka. Výsledkom bolo, že ľudia nenávideli chodenie na miesto stretávania kvôli uctievaniu, pretože vedeli, že by ich tam len okradli. Kvôli skazenosti kňazov ľudia stratili záujem o zmluvu. Boh nebol v centre života Izraelského národa.

 

Uprostred tohto obrazu sa odohráva ďalší príbeh.

 

Anna dôverovala Bohu a modlila sa za počatie syna. Keď Boh tento zázrak vykonal, zasvätila svojho syna Samuela späť Bohu. A Samuel bol potom učený kňazom Elim v chráme.

 

Začítaj sa tu do príbehu …

 

Prvá Samuelova kniha 3,1

„Mladý Samuel slúžil Hospodinovi pod dozorom Eliho. Slovo Hospodina bolo v tých časoch vzácne a prorocké videnie zriedkavé.“

 

Aké smutné miesto. Žiadne plné zjavenie. Slovo Pánovo bolo vzácne a prorocké videnie zriedkavé.

 

Našou modlitbou je, aby ďalšia generácia, ktorá prichádza, neukázala na tú našu a nepovedala „neexistovalo žiadne plné zjavenie“ alebo „v tých dňoch bolo slovo Pánovo vzácne“.

 

Potrebuješ zjavenie. Každý deň. V každej oblasti svojho života. Potrebuješ poznať Božie myšlienky.

 

ZJAVENIE = kde nám Boh zjavuje svoje myšlienky.

 

Keď Boh dáva zjavenie, slová sú čerstvé. Zjavenie je svetlo. Osvetľuje veci, ktoré boli skryté alebo nejasné. Zjavenie je potvrdením a povzbudením, že náš vzťah s Bohom je živý a aktívny.

 

Kazateľ môže hovoriť, naši rodičia môžu hovoriť, naši priatelia môžu hovoriť, tí v rádiu alebo správach môžu hovoriť. To je všetko v poriadku, ale hlas, ktorý znamená niečo pre večnosť, je Boží hlas.

 

Máš k dispozícii množstvo obsahu a Boha určite môžeš počuť cez iných ľudí. Ale hľadáš zjavenie a počúvanie Boha pre seba?

 

Dnes potrebuješ začať svoj deň s vierou, že Boh ti povie nové zjavenie.

Zajtra sa musíš opäť zobudiť a veriť, že Boh ti dá svoje myšlienky na tento nový deň.

 

Božie zjavenie sa už nepovažovalo za hlavný faktor identity Izraela. Ale bolo niekoľko jednotlivcov, ako Anna a Samuel, ktorí odolali úpadku, ktorý zachvátil národ, a oni sa tešili z osobnej intimity s Bohom.

 

Poslušnosť mladého Samuela Bohu dokázala prelomiť stereotyp na mieste, kde nebolo „žiadne plné zjavenie“.

 

Tam, kde nebolo žiadne plné zjavenie, nikto nebol ochotný vypočuť si Božie srdce, tam počúval ten, u koho to nikto neočakával.

 

Samuelova vernosť v počúvaní Božieho hlasu – robiť to, čo mu bolo povedané, viedla k ďalším stretnutiam s Bohom, ktoré nakoniec priviedli celý Izrael z duchovnej temnoty späť do Božieho požehnania.

 

Prielom vždy začína tým, že k nám prichádza Boží hlas.

 

Čomu veríš? Pýtal si sa Boha na tvoju situáciu?

 

Počuť Boží hlas si vyžaduje pokoru. Vzdanie sa našich predstáv a hľadanie tých Jeho. Aby sme počuli Boží hlas, potrebujeme byť v Jeho prítomnosti. Samuel počul Boží hlas, keď spal v Božej prítomnosti.

 

Prvá Samuelova kniha 3,3 

„Božia lampa ešte svietila a Samuel ležal v Hospodinovom chráme, kde bola Božia archa.“

 

To, že lampa ešte nezhasla, že jej svetlo stále bliká, aj keď len slabo, je znakom nádeje, že Boh neopustil svoj ľud.

 

Ak si už nejaký čas nepočul Boží hlas, Božia lampa nezhasla. To svetlo stále bliká. Boh ťa neopustil.

 

Ale ak chceš počuť Boží hlas, musíš sa postaviť do Božej prítomnosti.

 

Ako sa dnes budeš tešiť z Jeho prítomnosti?