10

Viera pre jednotu a spoločenstvo

Žalm 133,1-3 

„Aké je dobré a milé, keď sú bratia spolu! ... Tam udeľuje Hospodin požehnanie a život naveky.“

 

Modlitba prorockého zasľúbenia:

„Ty si nás stvoril, aby sme si užívali spoločenstvo s Tebou a s druhými. Kde sme v jednote, Ty prikazuješ požehnanie. Kde sa dvaja alebo traja stretneme v Tvojom mene, tam sa ukážeš. Ty odmeňuješ našu spoločnú snahu, náš spoločný rast a spoločné napredovanie Tvojej misii. Modlíme sa, aby naše skupinky a stretnutia boli naplnené radosťou, Tvojim Duchom a mocou. Tí, ktorí sú zasadení v Tvojom dome budú rásť, bude sa im dariť a budú v Tebe mocnieť. Ty dokončíš prácu, ktorú si v nás začal. Ty nás formuješ do podoby Krista. Ty si nás vložil do tela, aby sme sa budovali a povzbudzovali navzájom.”